Follow Rollo & Grady on Twitter (Click Here)

“At the end of the day, my tastes are all over the map. I don’t see boundaries in music, so if I’m excited about an Outkast song or some Sam Cooke gospel record, I want to bring that into my world.” Jim James – My Morning Jacket

Cep Telefonu Numaras? ile Cep Telefonu Konumunu Bedava ?zleyin
Bir cep telefonu konumunu ücretsiz olarak cep telefonu numaras?yla nas?l takip edebilece?inizi ö?renmek isteyenler, bunun neredeyse imkans?z oldu?unu söylemeliyiz. Herhangi bir telefonun konumunu yaln?zca bir telefon numaras?yla izleyebileceklerini söyleyen baz? web siteleri var, ancak etkinlikleri sorgulanabilir casus-yazilim.com.

Ba?ar?l? olman?n gerçekten etkili bir yolu, operatörden size kay?p cihaz?n?z hakk?nda bilgi edinmesini istemek. Ancak bu uzun bir süreçtir ve her zaman ba?ar?l? de?ildir. Vaktinizi bo?a harcamaman?z? ve çal??mam?z? öneririz.

?Phone Cihaz? Kullan?c?lar? ?çin
?Phone’lar “iPhone’umu Bul” uygulamas?yla birlikte geliyor. ?Phone’unuzu iCloud uygulamas?na ba?lama f?rsat? sunar. Bu yüzden iPhone’unuzu kaybettiyseniz, web taray?c?s?nda açman?z yeterlidir telefon-takip.com. Kay?p telefonunuzun konumu haritada gösterilecektir. Telefonu uzaktan kesebilir veya kilitleyebilir veya acil durum mesaj? gösterimini etkinle?tirebilirsiniz. En kötü durumlarda, içindeki tüm verileri ve mesajlar? silme seçene?iniz vard?r. Yani hiç kimse cihaz?n?z? kesemez.